Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia
wraz z Partnerem projektu PRO-INWEST Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej
realizuje projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Projekt Motyl - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością”.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne,
Działanie: 9.1. Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 954 200,00 zł
Wartość dofinansowania:770 516,50 zł
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Obszar realizacji projektu: województwo śląskie

Cele i rezultaty projektu:
Projekt zakłada wzrost w ciągu 2 lat zdolności do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 12% Uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami (w tym 4 Kobiety) korzystających ze świadczeń pomocy socjalnej, w oparciu o usługi AIP, które mają na celu:
  1. odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna),
  2. odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa).
Wzrost zdolności do zatrudnienia nastąpi poprzez:
  • U 20% UP możliwości podjęcia zatrudnienia w zawodach "zielonych", porządkowych, okołobudowlanych, poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych.
  • Poprawę wizerunku na rynku pracy u 100% UP zmniejszająca stereotypową niechęć pracodawców do zatrudnienia mieszkańców DPSów: fryzura, wiedza o savoire vivre na rynku pracy, autoprezentacji.
  • Poprawę funkcjonowania psychospołecznego i integracja społeczno-zawodowa dzięki zmianie osobowości, mentalności poprzez indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe, zajęcia warsztatowe u 50 UP.
  • Poprawę funkcjonowania w aspekcie zdrowotnym poprzez zajęcia rehabilitacyjne i możliwość terapii.
  • Integrację społeczno-zawodowa ON ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ON z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi - ON o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy z uwagi na dysfunkcje.
  • Realny postęp w procesie aktywizacji/wskaźnikach społeczno-zatrudnieniowej u 46% Uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami: wzmacnia motywację do pracy, zwiększa pewność siebie i umiejętności, ogranicza nałogi, umożliwia doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu, poprawia umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów.

Projekt pozwala na poprawę zdolności do podjęcia legalnego zatrudnienia na komercyjnym rynku, przygotowuje do poruszania się po otwartym rynku pracy, prowadzenia samodzielnego życia, umożliwiającego zatrudnienie u min. 12% UP ON.

Celem projektu jest zatrudnienie 6 Uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami poprzez wzrost kwalifikacji zawodowych u 10 uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami oraz wzrost kompetencji kluczowych u 23 Uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami, zamieszkujących śląskie Domy Pomocy Społecznej: 1. DPS Łubie, 2. DPS Miedary, 3. DPS Ostoja, 4. DPS Zameczek, 5. DPS Ostoja, razem 20K/30M, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji: społecznych, zawodowych i zdrowotnych. Zakłada wzrost w ciągu 2 lat zatrudnienia na regionalnym rynku pracy u 12% osób z niepełnosprawnościami, możliwości podjęcia zatrudnienia u 20% UP w zawodach "zielonych", porządkowych, okołobudowlanych, poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych. Realny postęp w procesie aktywizacji/wskaźnikach społeczno - zatrudnieniowej u 46% uczestników/czek projektu z niepełnosprawnościami. Projekt pozwala na poprawę zdolności do podjęcia legalnego zatrudnienia na komercyjnym rynku, przygotowuje do poruszania się po rynku pracy, prowadzenia samodzielnego życia.