27.06.2017 -  Informacja z wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych
W wyniku przeprowadzonej procedury wyłonienia firmy realizującej szkolenia zawodowe zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, spełniającego wszystkie warunki przedstawione w zaproszeniu nr 04/PM/2017 z dnia 13.06.2017r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Business Center 1 Sp. z o.o., ul. Staromiejska 2/7, 40-013 Katowice, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Informacja z wyboru Wykonawcy (pobierz)
(powrót)