13.06.2017 -  Zapraszamy do składania ofert.
Informujemy, że od 13 czerwca 2017 roku można składać oferty na świadczenie usługi przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z certyfikacją dla 50 Uczestników/czek projektu (w tym 20 Kobiet). Uczestnikami projektu są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i psychicznej i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi z 5 Domów Pomocy Społecznej z woj. śląskiego.
Szkolenia zawodowe będą świadczone w ramach projektu „Projekt Motyl – wsparcie osób z niepełnosprawnością”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-0611/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Załączniki:
(powrót)