01.01.2017 - Projekt rozpoczęty!!!!
Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy realizację projektu: Projekt MOTYL - wsparcie dla osób z niepełnosprawnością”.
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
(powrót)